Meny
Årsrapport 2014

Totalresultatregnskap

Morselskap  Konsern
20132014(Beløp i mill. kr)Note20142013
      
  Driftsinntekter   
4 4035 355Driftsinntekter regulert virksomhet45 3894 403
167270Andre driftsinntekter4174158
4 5705 625Sum driftsinntekter 5 5634 561
      
  Driftskostnader   
569609Systemtjenester5609569
698586Overføringstap5586698
771710Lønns- og personalkostnader6, 7, 19715779
1 0171 122Av- og nedskrivning varige driftsmidler81 1501 048
1 1961 217Andre driftskostnader231 1251 121
4 2514 244Sum driftskostnader 4 1854 215
      
3191 381Driftsresultat 1 378346
--Inntekt i tilknyttede selskaper16, 171110
109193Finansinntekter10202126
414477Finanskostnader10471393
141 097Resultat før skattekostnad 1 12089
      
2287Skattekostnad152917
12810Årsresultat 82982
      
  Øvrige resultatelementer   
13Endringer i virkelig verdi for investeringer holdt for salg 21
33-158Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer13-15833
-1043Skatteeffekt1543-10
24-112Øvrige resultatelementer som resirkuleres gjennom resultatet i senere perioder -11324
60-407Endringer i estimatavvik på pensjonsforpliktelser7-40760
-16110Skatteeffekt7, 15110-16
44-297Øvrige resultatelementer som ikke resirkuleres gjennom resultatet i senere perioder -29744
68-409Sum øvrige resultatelementer -41068
80401Totalresultat 419150