Meny
Årsrapport 2014

Strategi

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet. Dette samfunnsoppdraget løses ved å sikre kraftforsyningen, bidra til verdiskaping og legge til rette for bedre klimaløsninger. Statnetts viktigste oppgave er at det til enhver tid er sikker og effektiv drift av kraftsystemet. Samtidig skal Statnett legge til rette for utviklingen av neste generasjon kraftsystem for å møte fremtidige utfordringer og ta i bruk de muligheter som teknologiutvikling gir. De oppgavene og utfordringene foretaket står overfor de nærmeste årene krever at Statnett hele tiden må være et sikkert, effektivt og innovativt foretak.

1. Statnett skal til enhver tid ha sikker og effektiv drift

Kraftsystemet er en del av samfunnets kritiske infrastruktur. Samfunnets avhengighet av trygg strømforsyning forventes å bli sterkere på bakgrunn av økt bruk av IKT, behov for klimanøytrale energibærere, ny industrietablering og befolkningsvekst i de store byene. Samtidig er det en økende overgang til elektrisitet for både transport-, varme- og petroleumssektoren. Statnett tror denne utviklingen vil fortsette og sier derfor at fremtiden er elektrisk.

Statnett skal sørge for sikker og effektiv drift i en periode med høy utbyggingsaktivitet i kraftsystemet, økt fornybar kraftproduksjon og økt utvekslingskapasitet med utlandet.

2. Statnett skal legge til rette for utviklingen av neste generasjon kraftsystem

Statnett er i ferd med å styrke sentralnettet over hele landet, og har planer om å investere for 50-70 milliarder kroner i tiårsperioden 2014-2023. Utviklingen kommuniseres i Nettutviklingsplanen, og skal legge til rette for økt forsyningssikkerhet, verdiskaping og at Norge når sine 2020-mål om økt fornybar kraftproduksjon.

Teknologiutviklingen innenfor IKT, innføringen av AMS og Elhub, samt økt integrasjon av kraftsystemene i Europa gir muligheter til å utvikle et smartere og mer klimavennlig kraftsystem. Samfunnsøkonomisk effektiv utvikling krever en helhetlig tilnærming der man utnytter mulighetene teknologien gir sammen med utbygging av et robust nett. Statnetts planer for å klare dette fremgår av nettutviklingsplanen og systemdrifts- og markedsutviklingsplanen.

Statnett vil som systemansvarlig legge til rette for utviklingen av neste generasjon kraftsystem på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte.

3. Statnett skal være et sikkert, effektivt og innovativt selskap, som eier og drifter hele sentralnettet

Statnett er inne i en periode med stor utbygging og ombygging av eksisterende nett. Dette stiller krav til god driftsplanlegging og fokus på HMS. I tillegg vil anleggsmassen øke med cirka 15 prosent ved overtakelse av øvrig sentralnett som følge av EUs tredje energimarkedspakke. Dette innebærer oppgaver på nye geografiske områder for Statnetts driftsorganisasjon. Endringene vil skje samtidig med at Statnett skal bedre effektiviteten med 15 prosent. I tillegg påvirker teknologiutviklingen og internasjonaliseringen hvordan Statnett løser samfunnsoppdraget. I sum betyr dette at "Statnett 2018" vil være et annet foretak enn det vi kjenner i dag.

For å lykkes med samfunnsoppdraget må Statnett være et sikkert, effektivt og innovativt foretak.