Meny
Årsrapport 2014

Dette er Statnett

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter kravene samfunnet har til energisektoren.

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, har Statnett en tydelig rolle:

  • Sørge for trygge og stabile leveranser av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk
  • Sikre kvalitet over tid gjennom å utvikle det norske sentralnettet
  • Sørge for tilgjengelige transportveier gjennom godt vedlikehold

Statnett eies av den norske staten ved Olje- og energidepartementet (OED) som legger til rette for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Statnetts oppgaver

Sentralnettet

Statnett har ansvar for sentralnettet i den norske kraftforsyningen. Foretaket drifter 11 000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av én landssentral og tre regionsentraler. Statnett har i tillegg ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Danmark og Nederland.

Systemansvaret

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Systemansvaret innebærer at Statnett skal ivareta forsyningssikkerheten ved at det blant annet er balanse mellom produksjon og forbruk til enhver tid, riktig spenning, tilstrekkelig med reserver, beredskap for ulike feilsituasjoner samt riktig dimensjonerte og vedlikeholdte anlegg. Statnett skal tilby alle aktører tilgang til sentralnettet på like vilkår. I tillegg skal Statnett koordinere strømtransporten til og fra naboland.

Samfunnsøkonomisk drift

Statnett har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg. Dette inkluderer større utbyggingsprosjekter i Norge og mellom Norge og Europa. Utbyggingene skal dekke fremtidige behov for sikker strømforsyning over hele landet.

Samfunnsoppgaver for øvrig

På vegne av myndighetene har Statnett ansvar for Ediel, en standard for elektronisk utveksling av handelsinformasjon i kraftbransjen. Statnett har også ansvar for å utstede opprinnelsesgarantier til norske strømprodusenter, og er registeransvarlig for el-sertifikater. Statnett har fått i oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å etablere Elhub, som er den norske datahuben for måleverdier i kraftmarkedet. Elhub skal settes i drift i 2017.

Organisasjonsstruktur

Statnetts virksomhet er organisert i fire divisjoner i tillegg til stab for Strategi og kommunikasjon og Konsernstab. Auke Lont er konsernsjef.

Fbcd2c560ba3b18913077719528beff5

Teknologi og utvikling

Teknologi skal planlegge sentralnettet og utvikle prosjektene. Divisjonen er også ansvarlig for porteføljestyringen samt utarbeide analyser av kraftsystemet. Avdeling for FoU er en del av divisjonen.

Bygg og anlegg

Divisjonen har som hovedoppgave å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter, og innehar rollen som byggherre. Divisjonen utfører også beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Drift og marked

Divisjonen ivaretar forsyningssikkerheten i foretaket. Ansvaret ligger i å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet og forvalte eierskapet til Statnetts nettanlegg og sørge for effektiv drift og beredskap. Divisjonen skal også sørge for et velfungerende kraftmarked.

IKT

IKT-divisjonen drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, systemdriften og avregningen.

Strategi og kommunikasjon

Stabsenheten har ansvaret for virksomhetens strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt, samt oppfølging av kunderelasjoner, tariffstrategi og internasjonal rådgivning.

Konsernstab

Konsernstaben skal sikre enhetlig konsernstyring og tjenesteleveranser innenfor HMS, foretaksstyring, juridisk rådgivning, HR, økonomi og finans. I tillegg har konsernstab ansvar for nettransaksjoner.

Europaenheten

Europaenheten har ansvar for å styrke og koordinere Statnetts aktiviteter i EU og mot det europeiske markedet. Lederen for enheten rapporterer til konsernsjef.

3839cabfc5f2a96374a6211611b07980

Presentasjon av Konsernledelsen

Bente M. Haaland

Konserndirektør Strategi og kommunikasjon

Haaland er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Aberdeen og har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har 20-års erfaring fra energibransjen, 15 av disse i Statnett. Haaland har vært direktør og avdelingsleder for kraftsystemanalyse i divisjonen for nettdrift i Statnett. Hun har også arbeidet for Statkraft og Eclipse Energy Group. Haaland var medlem i Statnetts Brukerråd på vegne av EBL i tidsrommet 2008-2010, og har også vært styremedlem i selskapet Statnett Forsikring. I januar 2014 tiltrådte Haaland som konserndirektør for Strategi og kommunikasjon.

Håkon Borgen

Konserndirektør Teknologi og utvikling

Borgen har en mastergrad i Elektroteknikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) og Technische Hochschule Darmstadt (THD) i Tyskland, og har fullført en mastermodul i prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI i 2000. Borgen har 21 års erfaring fra energibransjen og 18 av disse er i Statnett. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statnett og BKK, og har hatt en rekke styreverv i bransjen.

Elisabeth Vike Vardheim

Konserndirektør Bygg og Anlegg

Vardheim er sivilingeniør innenfor petroleumsgeologi/-økonomi fra NTNU, bedriftsøkonom samt en mastermodul i styrearbeid fra BI. Hun kommer fra stillingen som direktør for prosjekteierenheten i Statnett, og har hatt flere lederstillinger siden hun ble ansatt i 2007. Vardheim har mange års erfaring som leder i offentlig forvaltning innenfor ulike sektorer, prosjektansvarlig for flere utbyggingsprosjekter samt erfaring som prosjektstyringsleder i byggherreorganisasjonen for Lillehammer-OL '94.

Auke Lont

Konsernsjef

Lont har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Vrije i Amsterdam. Han tiltrådte som konsernsjef i februar 2009 etter å ha vært administrende direktør for konsulentfirmaet Econ Pöyry Analysis i Norge. Lont har tidligere innehatt stillinger som konserndirektør i Statoil og Nordic Energy, sjefsøkonom og administrerende direktør i Econ Analysis, Cape Town og administrerende direktør i Naturkraft AS. Han har mer enn 20 års erfaring fra energisektoren. Auke Lont er styreformann i Institutt for energiteknikk.

Øivind K. Rue

Konserndirektør Drift og marked

Rue er utdannet Cand. Polit. ved Universitetet i Oslo. Han har vært i Statnett siden 2007, og har hatt flere lederstillinger i foretaket. Rue leder Regional Group Nordic i ENTSO-E med ansvar for samordning av driften i det nordiske synkronområdet. Han har tidligere vært direktør i Saga Petroleum AS og underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet. Han er styremedlem i Eksportkreditt. Rue er beredskapsleder i Statnett.

Peer Olav Østli

Konserndirektør IKT

Østli har master i informatikk og har også videreutdanning i ledelse fra Henley Business School. Han har over 20 års erfaring i teknologiledelse fra telekommunikasjons-, media- og IT-bransjen, inkludert forskjellige stillinger i Telenor og Schibsted. Østlie kom til Statnett i 2007.

Knut Hundhammer

Konserndirektør CFO og stabssjef

Hundhammer har sin utdannelse fra Hærens Krigsskole og har en MBA fra Wharton School of Business i USA. Han ble ansatt i Statnett i mai 2011. Han har tidligere vært konserndirektør/CFO i Finansbanken ASA og CFO/konserndirektør i Høegh Autoliners. Han har også vært konsernsjef for den kommersielle shippingdivisjonen i Klaveness-gruppen, og har arbeidet som konsulent for McKinsey & Co.