Meny
Årsrapport 2014

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Endringer i regnskapsprinsipper og nye regnskapsstandarder

Note 3 Regnskapsestimater og forutsetninger

Note 4 Driftsinntekter

Note 5 Systemtjenester og overføringstap

Note 6 Lønns- og personalkostnader

Note 7 Pensjoner

Note 8 Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler

Note 9 Anlegg under utførelse

Note 10 Finansposter - resultat

Note 11 Oversikt over finansielle instrumenter

Note 12 Rentebærende eiendeler og gjeld

Note 13 Derivater

Note 14 Finansiell risikostyring

Note 15 Skatter

Note 16 Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper

Note 17 Felleskontrollerte driftsordninger

Note 18 Nærstående parter

Note 19 Ytelser til ledelsen

Note 20 Hendelser etter balansedagen

Note 21 Pantstillelser og garantiansvar

Note 22 Betingede forpliktelser og eiendeler

Note 23 Andre driftskostnader

Note 24 Sammenligningstall for Statnett konsern