Meny
Årsrapport 2014

Kontantstrømoppstilling

Morselskap  Konsern
20132014(Beløp i mill. kr)Note20142013
  Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
141 098Resultat før skattekostnad 1 12089
-3-57Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler8-59-3
1 0171 122Avskrivninger og nedskrivninger81 1501 048
-210-Betalte skatter15--210
276291Resultatførte renter10270268
3846Mottatte renter105545
-257-302Betalte renter, eksklusiv byggelånsrenter10-301-257
175229Endring i kundefordringer/leverandørgjeld11273144
78524Endring i andre tidsavgrensningsposter11531110
--Resultat selskap konsolidert etter egenkapitalmetoden16-11-10
1 1282 951Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 0281 224
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   
1356Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler85814
-5 515-5 770Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler, andre immaterielle eiendeler og anlegg under utførelse8, 9-5 809-5 546
-158-196Utbetalte byggelånsrenter9-196-158
-491-73Utbetalinger ved kjøp av datterselskap, netto for overtatte kontanter16-40-491
28-2Endring i investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet16--20
--14Endring i langsiktige lånefordringer11, 12-14-
15-Endring i kortsiktige lånefordringer11, 12--
416Mottatt utbytte10, 1644
-6 104-5 983Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 997-6 197
  Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
8 1953 048Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld11, 123 0488 195
-2 882-2 287Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld11, 12-2 287-2 883
801 687Endring i sikkerhetsstillelser under CSA (Credit Support Annex)11, 121 68780
129241Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer11, 12476310
-117-922Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer11, 12-1 156-276
-117-Utbetalinger av utbytte --117
-3 250Innbetaling av egenkapital 3 250-
5 2885 017Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 5 0185 309
3121 985Netto kontantstrøm for perioden 2 049336
561873Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse11970634
8732 858Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt113 019970