Meny
Årsrapport 2014

Konsernsjefens betraktninger

D495922c1f82af075ef57863d7938e14

Vi utvikler neste generasjon kraftsystem

Statnetts kjerneoppgave endrer seg ikke. Det grunnleggende oppdraget er å sørge for sikker og effektiv drift av kraftsystemet, både nå og i fremtiden. Samtidig som vi opprettholder en sikker strømforsyning, skal vi utvikle neste generasjon kraftsystem. Det er vi på god vei til.

Kraftsystemet er i endring. Det utvikles gradvis et tettere integrert nordeuropeisk kraftsystem, og systemdriften utfordres av økt innslag av uregulerbar, fornybar energi. Samtidig utvikles nye løsninger for styring og informasjonsutveksling, som gir muligheter for en mer effektiv drift og ressursbruk. Statnett skal identifisere hensiktsmessige krav til funksjonalitet, utforske og teste nye løsninger, videreutvikle markeds- og driftsløsninger, og ta i bruk ny teknologi. Omstillingen krever at vi tenker helhetlig og langsiktig, og at utfordringer knyttet til balanseringen av kraftsystemet, IKT-sikkerhet og valg av investeringer, løses i samarbeid med hele kraftbransjen.

Et robust kraftnett vil være en bærebjelke i fremtidens kraftsystem. I fremtiden forventes det at forbruket i de store byene vil fortsette å øke på grunn av urbaniseringen og utvidet anvendelse av elektrisitet. Med mer variabel kraftproduksjon i fremtiden, vil vi bli mer avhengig av at sentralnettet kan tilrettelegge for kraftproduksjon der de fornybare energiressursene finnes, og samtidig sikre at kraftforbruket blir dekket til enhver tid. Statnett er godt i gang med å videreutvikle sentralnettet.

Brikkene faller på plass

I 2014 viste vi at vi er på god vei mot å etablere neste generasjon sentralnett. I løpet av året sluttførte vi store investeringsprosjekter som oppgraderingen av ledningsnettet mellom Kristiansand og Skien, nye kabler i Oslofjorden og en ny kraftforbindelse mellom Norge og Danmark. Nå står flere store innlandsprosjekt for tur, i tillegg til de nye forbindelsene til England og Tyskland.

Det er viktig at den store byggeaktiviteten ikke går på bekostning av verken vår evne til sikker forsyning av strøm her og nå, HMS eller effektivitet. Det krever nøye planlegging, et kontinuerlig kostnadsfokus og en godt tilpasset organisasjon. I 2014 tok vi viktige grep for å håndtere den økende arbeidsmengden. Et av virkemidlene er en klarere oppgavefordeling mellom drift, utvikling og prosjektgjennomføring, samt et tettere samarbeid på tvers i organisasjonen. Vi spisser også satsingen på forskning og utvikling, med vekt på teknologiutvikling, smarte nett og bærekraftig nettutvikling.

Statnett har satt som mål å øke effektiviteten med 15 prosent innen 2018, sammenlignet med 2013. Det gir konsekvenser for måten vi jobber på, for eksempel når det gjelder planlegging og gjennomføring av anskaffelser, prosjekter og teknologiske løsninger. Det påvirker også hvordan vi legger opp den store porteføljen av prosjekter vi skal gjennomføre i årene fremover, med en investeringstopp i 2017/2018, blant annet på grunn av store mengder ny fornybar energiproduksjon som er planlagt innen 2020.

I tillegg til å øke vår kapasitet til å realisere flere prosjekter samtidig, har vi sett gevinster ved å jevne ut investeringene over flere år. Vi har gjennomført grundige analyser av behov og tilgang på kapasitet, samtidig som vi har bedt ulike aktører om innspill til hvordan vi kan jevne ut investeringsporteføljen. Våre reviderte planer blir presentert i Nettutviklingsplanen for 2015, og for første gang vil denne bli lagt ut på høring.

Som en del av implementeringen av EUs tredje energimarkedspakke legges det fra Olje- og energidepartementet (OED) opp til at Statnett skal overta eierskapet til alt sentralnett i Norge. Hensikten er å øke effektiviteten og konkurransen i kraftsektoren ved å etablere et klarere skille mellom transmisjon og kraftproduksjon. Dette innebærer at Statnett øker sin totale anleggsmasse med om lag 15 prosent. De kommende transaksjonsprosessene vil gi oss ytterligere kunnskap om reinvesteringsbehovet for de aktuelle anleggene.

Statnett har en null-filosofi for ulykker og miljøskader. Vi har hatt en målrettet og konsistent satsing på helse, miljø og sikkerhet både internt og sammen med våre underleverandører. I løpet av 2014 ble antallet fraværsskader for Statnett og underleverandører halvert. Samtidig hadde jeg gleden av å dele ut Statnetts HMS-pris, SIKKER-prisen, for første gang, til Kruse Smith Entreprenør AS.

Både Statnetts ansatte og leverandører har tatt oppgaven på alvor. Ambisjonen er å bli best på HMS blant de europeiske systemoperatørene innen 2017. Da må frekvensen for fraværsskader (H1-verdien) ned til 2. Ved inngangen til 2015 er denne verdien på 4. Vi har halvert antallet fraværsskader en gang, og skal halvere frekvensen en gang til.

Fremtiden

Statnett vil også i årene som kommer være preget av det store antallet prosjekter som er under planlegging og gjennomføring, i tillegg til overtakelsen av sentralnett som vi ikke eier i dag.

Vi skal utvikle nye markeds- og systemdriftsløsninger og har en aktiv rolle i utformingen av neste generasjon kraftsystem. Vi forventer økt bruk av elektrisitet og mer desentralisert og lokal kraftproduksjon. Vi ser at Norge, Norden og Europa knyttes tettere sammen. Det gjelder det fysiske kraftsystemet og det gjelder kraftmarkeder.

Totalt vil løsningene sikre en trygg og effektiv strømforsyning, også i fremtiden. Samtidig skal vi legge til rette for gode klimaløsninger i Norge og Europa og bidra til verdiskaping for norske virksomheter og samfunn. Det er spennende tider og vi holder høy marsjfart, med et stramt kostnads- og effektivitetsfokus og en svært positiv utvikling når det gjelder helse, miljø- og sikkerhet.

Statnett - Fremtiden er elektrisk