Meny
Årsrapport 2014

Høydepunkter 2014

Mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland går mot realisering

Samarbeidspartnerne Statnett, TenneT og KfW tok i februar 2015 endelig investeringsbeslutning for mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland. Likestrømskabelen NordLink blir den første direkte forbindelsen mellom det tyske og det norske kraftmarkedet, og skal etter planen stå ferdig ved slutten av 2019, med kommersiell drift fra 2020. I tillegg har Statnett nødvendige konsesjoner for en mellomlandsforbindelse til England.

Aa560f67fcafe81bec868f1f0ebabf16

Deler av Lofotringen innlemmet i sentralnettet

Fra 1. januar 2015 er deler av Lofotringen innlemmet i sentralnettet og driftsansvaret ble overtatt av Statnett. Dette gjelder ledningen fra Hinnøy til Sortland og Melbu i Vesterålen og videre til Kvitfossen i Lofoten. Statnett vil også overta linjen fra Kvitfossen til Kanstadbotn når det er ferdigstilt, forventet i 2016.

Ørskog-Sogndal ferdigstilles stegvis

På prosjektet Ørskog-Sogndal er den nye 420 kV-ledningen Ørskog-Ørsta satt i drift. Dette har styrket forsyningssikkerheten i området fra Ørsta og nordover til Ørskog.

Arbeidet med å fjerne eksisterende 132 kV-ledning har startet. Arbeidet i Myklebustdalen ble stanset etter at Gulating lagmannsrett 27. juni avsa en kjennelse som konkluderte med at Statnett ikke fikk tiltredelse til eiendommene. OED konkluderte senere på året med at konsesjonsvedtaket fra desember 2011 opprettholdes. Namsmannen besluttet i januar 2015 at Statnett igjen får tilgang til eiendommene i Myklebustdalen.

Overføringskapasiteten til Danmark er styrket med Skagerrak 4 og Østre korridor

Skagerrak 4, den fjerde mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Danmark, ble satt i kommersiell drift 29. desember. I desember ble også Østre korridor ferdigstilt, et prosjekt for spenningsoppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Rød i Skien.

De nye anleggene bidrar sammen til en sikrere strømforsyning og bedre muligheter til utnyttelse av fornybar energi produsert i Sør-Norge og Danmark. Samlet har dette økt overføringskapasiteten mellom landene med 700 MW. Fra 1. januar 2015 leveres systemdriftstjenester til energinet.dk.

9e4a201700e325b899284451cb89fab1

Tiltak for styrket informasjonssikkerhet

Statnett har inngått samarbeid med PST, Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Statkraft med flere om opprettelse av et nytt forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet på Gjøvik. Statnett støtter senteret på bakgrunn av den økende digitaliseringen av kraftforsyningen og behovet for et høyt nivå på informasjonssikkerhet. Statnett, Statkraft og Hafslund Nett har i tillegg gått sammen om å etablere KraftCERT AS. Selskapet skal bistå medlemmer innenfor kraftbransjen i Norge med håndtering og forebygging av angrep på selskapenes IKT-systemer.

Nytt Regulerings- og Markedssystem (LARM)

Nytt Regulerings- og Markedssystem ble ferdigstilt i november 2014. Dette vil muliggjøre implementering av forbedrede systemdriftsløsninger.

Statnetts tidligere hovedkontor på Huseby solgt

Statnett inngikk avtale med JM og Miliarium om salg av Statnetts tidligere hovedkontor på Husebyplatået i Oslo. Avtalen gjelder hoveddelen av eiendommen på Husebyplatået. Med forbehold om endelige omreguleringer er rammen for salget cirka 700 millioner kroner avhengig av utbyggingsgrad.

C499aa9b07617bc8fcd82d4235da56de

Ytre Oslofjord ferdigstilt

De tre siste kablene i Ytre Oslofjord ble satt i drift 1. juli. Det nye kabelanlegget, som består av 9 kabler, er viktig for forsyningssikkerheten til Oslo-området og utvekslingskapasiteten til Sverige. Anlegget er 13 kilometer langt og ligger på inntil 200 meters dyp.

Sammenslåing av regionsentralene på Sunndalsrøra og i Alta

I mars besluttet Statnett å slå sammen regionsentralene på Sunndalsøra og i Alta. Regionsentralene vil fra 1. september 2016 ligge i Alta og Oslo, og forventes å styrke beredskapen og forsyningssikkerheten i kraftsystemet.

100cf5acc325c39421fa2a34b8bea92f

Felles prisberegning i Nordvest-Europa

Det nordiske og vest-europeiske markedet ble koblet sammen med en felles prisberegning fra 5. februar 2014. I mai ble kraftmarkedene i Portugal og Spania koblet sammen og knyttet til priskoblingen i Nordvest-Europa. Dermed fikk man én felles prisberegning for 17 europeiske land. Dette skaper et større og mer likvid europeisk marked, og bidrar til å optimalisere nytten av investeringer i kraftsystemet.

47ba443592625c1986cb9a02f28028a6