Meny
Årsrapport 2014

GRI

Statnett rapporterer samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer for el-bransjen (GRI Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement).

Statnetts rapportering om samfunnsansvar for 2014 er integrert i Statnett – Årsrapport 2014. Statnett mener rapporteringen i all hovedsak er i samsvar med GRIs rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå B i henhold til retningslinjene.

I tabellen nedenfor gis henvisning til hvor i Statnett – Årsrapport 2014 informasjon om de enkelte elementer og hovedindikatorer i GRI er gitt i årsrapporten, enten dette gir en hel eller delvis besvarelse. Indikatorer merket med * er tilleggsindikatorer som er besvart.

GRI kodeTittelReferanse til Statnett - Årsrapport 2014
   
Strategi og analyse
1.1Erklæring fra selskapets øverste lederOppsummering fra konsernsjefen
1.2Beskrivelse av hovedvirkninger, -risiko og -muligheterHøydepunkter
  Samfunnsansvar
  Styrets beretning 2014
Organisasjon  
2.1Navn på selskapetStatnett SF
2.2Viktige merkevarer, produkter og /eller tjenesterHøydepunkter
  Styrets beretning 2014
  Oppsummering fra konsernsjefen
2.3Selskapets driftsstrukturForetaksstyring
2.4Selskapets hovedkontorNote 1 Generelt
2.5Land hvor selskapet operererStyrets beretning 2014: Medarbeidere og organsisasjon
2.6SelskapsformForetaksstyring
2.7MarkederIkke nevnt særskilt
2.8Selskapets størrelseStyrets beretning: Medarbeidere og organsisasjon
  Samfunnsansvar: Medarbeidere
2.9Endringer i størrelse, struktur eller eierskapStyrets beretning: Medarbeidere og organsisasjon
  Samfunnsansvar: Medarbeidere
2.10Mottatte utmerkelserSamfunnsansvar: Medarbeiderutvikling
EU1Installert effektIkke relevant for Statnett
EU2EnergiproduksjonIkke relevant for Statnett
EU3Antall kunderIkke nevnt særskilt
EU4Lengde på linjenett og kablerSamfunnsansvar: Biologisk mangfold og naturinngrep
EU5Utslippskvoter for CO2-ekvivalenterSamfunnsansvar: Klima
Rapporteringsparametere  
3.1Rapporteringsperiode2014
3.2Forrige rapportÅrsrapport 2013
3.3RapporteringssyklusÅrlig
3.4KontaktKnut Hundhammer
3.5Prosess for å definere rapportens innholdSamfunnsansvar
3.6Avgrensning av rapporten (organisatorisk)Samfunnsansvar
3.7Begrensninger i omfanget av rapporten (tema)Samfunnsansvar
3.8Grunnlaget for rapportering for sameide selskap, datterselskap etc.Samfunnsansvar
3.9MåleteknikkerSamfunnsansvar
3.10Endringer i forhold til tidligere rapportert informasjonSamfunnsansvar
3.11Endringer i rapportens omfangSamfunnsansvar
3.12Oversikt over rapporterte indikatorerStatnetts GRI tabell
3.13Praksis for ekstern bekreftelseSamfunnsansvar
Styring, forpliktelser og samhandling med interessenter  
4.1StyringsstrukturForetaksstyring
4.2Om styreleder også er medlem av konsernledelsenForetaksstyring
4.3Styremedlemmers uavhengighetPresentasjon av styret
4.4Prosess for forslag til styret fra aksjonærer og ansatteForetaksstyring
4.5Kompensasjon til styre og ledelsen, relatert til prestasjonNote 19
4.6Rutiner for å hindre interessekonflikter i styretForetaksstyring
4.7Prosess for å bestemme styrets kvalifikasjoner og kompetanseForetaksstyring
4.8Interne verdierklæringer etcSamfunnsansvar
  Foretaksstyring
4. 9Styrets tilsyn med organisasjonenForetaksstyring
4.10Styrets evaluering av egne prestasjonerForetaksstyring
4.11Bruk av føre-var-prinsippetSamfunnsansvar
4.12Eksterne prinsipper og initiativ som støttesSamfunnsansvar
  Foretaksstyring
4.13Medlemskap i organisasjonerSamfunnsansvar
4.14Oversikt over interessgrupperSamfunnsansvar: Dialog med interessenter
4.15Utvelgelse av interssegrupperIkke berørt i årsrapport 2014
INDIKATORER OG LEDELSESPRAKSIS  
Økonomi
EU6Tilgjengelighet til elektrisitet på kort og lang siktSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning
EU7Kundeprogrammer for redusert energiforbrukIkke relevant for Statnett
EU8FoU-aktiviteter og -kostnaderSamfunnsansvar: Innovasjon og FoU-arbeid
EU9Avsetninger for nedstengning av atomkraftverkIkke relevant for Statnett
EC1Økonomisk verdiskapning og fordelingSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Fordeling av verdiskapning
EC2Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter knyttet til klimaendringerSamfunnsansvar: Innovasjon og FoU
  Samfunnsansvar: Miljø og klima
EC3Pensjons- og forsikringsordningerNote 1
EC4Økonomisk støtte fra myndigheterNote 1
EC5 *Lønn i forhold til standard minstelønnEtter regelverk
EU11Utnyttelsesgrad i kraftverk basert på fossilt brenselIkke relevant for Statnett
EU12Energitap i overførings- og distribusjonsnettSamfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet: Energibruk og nettap
Miljø
EN3Direkte energiforbrukSamfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet: Energibruk og nettap
EN11Naturvernområder og områder med høyt biomangfoldSamfunnsansvar: Miljø og klima: Linjenett og kabler
  Samfunnsansvar: Miljø og klima: Biologisk mangfolk og naturinngrep
EN12Påvirkning av naturvernområder og områder med høyt biomangfoldSamfunnsansvar: Miljø og klima: Linjenett og kabler
EN14 *Styring av påvirkning av biomangoldSamfunnsansvar: Miljø og klima: Biologisk mangfolk og naturinngrep
EN16Direkte og indirekte utslipp av klimagasserSamfunnsansvar: Miljø og klima: Klima
EN22Avfallsmengder og -håndteringSamfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet
EN23Akutt- og uhellsutslippSamfunnsansvar: Miljø og klima: Utslipp fra egen virksomhet
EN26Redusering av miljøpåvirkninger fra produkter og tjenesterSamfunnsansvar: Miljø og klima: Miljøpåvirkning fra egen virksomhet
EN27Gjenvinning av produkter og emballasjeSamfunnsansvar: Miljø og klima: Miljøpåvirkning fra egen virksomhet
EN28Miljøbøter og -sanksjonerSamfunnsansvar: Medarbeidere: Helse, miljø og sikkerhet
Medarbeideroppfølging
EU14Praksis for å sikre tilgang på riktig kompetanseSamfunnsansvar: Medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
EU15Andel ansatte som går av med pensjon kommende 5 - 10 årSamfunnsansvar: Medarbeidere: Aldersprofil
EU16Policy og krav i forhold til opplæring innen helse og sikkerhetSamfunnsansvar: Medarbeidere: Helse, miljø og sikkerhet
LA1Antall ansatteSamfunnsansvar: Medarbeidere: Ansatte
LA2TurnoverSamfunnsansvar: Medarbeidere: Intern mobilitet og rekruttering
EU18Andel leverandøransatte med opplæring i helse og sikkerhetSamfunnsansvar: Medarbeidere: Helse, miljø og sikkerhet
LA4Kollektive forhandlingsordningerRegulert av norsk lov
LA5Minimum varslingsfrist ved organisasjonsendringer/omstruktureringerRegulert av norsk lov
LA7Skader og sykefraværSamfunnsansvar: Medarbeidere: Helse, miljø og sikkerhet
LA11 *Kompetansestyring og livslang læringSamfunnsansvar: Medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
  Samfunnsansvar: Medarbeidere: Intern mobilitet og rekruttering
LA12 *Andel ansatte med regelmessig medarbeider- og utviklingsvurderingSamfunnsansvar: Medarbeidere: Rekruttering og medarbeiderutvikling
LA13Diversitet i styrende organer og i ulike stillingskategorierSamfunnsansvar: Medarbeidere: Likestilling og mangfold
LA14Forhold mellom grunnlønn for menn og kvinnerSamfunnsansvar: Medarbeidere: Likestilling og mangfold
Menneskerettigheter
HR2Leverandører og entreprenører vurdert i forhold til menneskerettigheterEtter regelverk
HR4Antall saker om diskrimineringIngen registrerte saker
HR5Risikovurdering knyttet til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlingerIngen registrerte saker
HR6Risikovurdering knyttet til barnearbeidIngen registrerte saker
HR7Risikovurdering knyttet til tvangsarbeidIngen registrerte saker
HR9 *Krenkelse av urfolkrettigheterIngen registrerte saker
Samfunn
 Beskrivelse av ledelsespraksis 
EU19Involvering av interessenter i utviklingsplaner og -prosjekterSamfunnsansvar: Statnetts rapportering av samfunnsansvar: Dialog med interessenter
EU21Beredskapsplaner og -øvelserSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Beredskap
SO4Tiltak som svar på korrupsjonIngen korrupsjonssaker
SO6 *Økonomisk støtte til politiske miljøerIngen registrerte saker
SO7 *Saker om konkurransehindringIngen registrerte saker
SO8Bøter og sanksjoner for brudd på korrupsjons- og konkurranseregelverkIngen registrerte saker
Produktansvar
 Beskrivelse av ledelsespraksis 
PR1Påvirkning på helse og sikkerhet fra produkter og tjenesterSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Elektromagnetiske felt
EU25Dødsfall og skader på tredjepartSamfunnsansvar: Medarbeidere: Helse, miljø og sikkerhet
PR5 *KundetilfredshetSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Omdømme, sponsing og synlighet
EU28Strømbrudd, frekvensSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning
EU29Strømbrudd, varighetSamfunnsansvar: Statnett og samfunnet: Sikker strømforsyning