Meny
Årsrapport 2014

Foretaksstyring

Foretaksstyring skal gjøre Statnett i stand til å levere på sitt samfunnsoppdrag ved å klargjøre rollefordeling mellom eier, styret og administrasjonen og etablere rammer for ønsket atferd i foretaket. Statnett følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, og har i tillegg valgt å redegjøre for etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no). Avvik fra anbefalingen forklares.

Regnskapslovens føringer om redegjørelse om foretaksstyring dekkes ved at krav i § 3-3b punkt 4, 7 og 8 er dekket i teksten under.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Statsrådens forvaltning utøves under konstitusjonelt og parlamentarisk ansvar. Foretaket er selvstendig og står selv ansvarlig for sine forpliktelser.

God foretaksstyring er en forutsetning for stabil verdiskaping over tid og bidrar til at Statnett imøtekommer de krav og forventninger som stilles av eier, ansatte, kunder, leverandører, långivere og andre interessenter.

Statnetts styrende organer beslutter rammer for virksomheten. Disse består av konstitusjonelle prinsipper knyttet til det statlige eierskapet, statens eierstyringsprinsipper, vedtekter og vedtak i foretaksmøtet. Styret påser at Statnett har god foretaksstyring blant annet ved å vedta rammeverket for foretaksstyring og ved å klargjøre foretakets verdigrunnlag, etiske retningslinjer, policy for samfunnsansvar og prinsipper for ledelse, styring og kontroll. Sammen med styreinstruks og instruks for konsernsjef utgjør disse sentrale styrende dokumenter i Statnett.

Statnetts rammeverk for foretaksstyring består av fire nivå av dokumenterte retningslinjer:

360f885b4f93d4db3a294908064e825b

Nivå 1: Retningslinjer besluttet av styret, kalt styringspolicyer. Disse omfatter verdigrunnlaget, etiske retningslinjer, samfunnsansvar, policy for ledelse styring og kontroll og policy for anleggsforvaltning.
Nivå 2: Funksjonspolicyer fremsetter felles prinsipper med føringer for beslutning og agering.
Nivå 3: Beskrivelse av Statnetts hovedprosesser, deres sekvens, leveranser, roller og ansvar, hensyntatt felles prinsipper i funksjonspolicyer og krav i instrukser.
Nivå 4: Retningslinjer av operasjonell karakter som prosedyrer, instrukser, sjekklister og håndbøker.

Statnett har fokus på kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring, og er sertifisert i henhold til PAS 55 (kvalitetsstandard for anleggsforvaltning) og ISO 14001 (miljøstyring).

2. Virksomhet

Statnett har et sektorpolitisk formål og foretakets virksomhet er tydeliggjort i vedtektene.

I Statnetts vedtekter (§ 2) heter det at ”Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet”. Som systemansvarlig har Statnett ansvaret for at det til enhver tid er momentan balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft i Norge. Rollen som systemansvarlig er nærmere utdypet i forskrift om systemansvar.

Videre fremgår det at ”foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg. Statnett SF skal utføre de oppgaver som det er pålagt i henhold til lovgivning og konsesjoner. Statnett SF skal for øvrig følge forretningsmessige prinsipper.” Statnetts vedtekter er tilgjengelig på foretakets hjemmeside.

Statnett har konkretisert sitt oppdrag, sine verdier og sine hovedmål:

Statnetts oppdrag

Statnett skal legge til rette for utviklingen av neste generasjon kraftsystem innen 2030.

Statnetts verdier

Statnetts verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Statnetts hovedmål

  • Forsyningssikkerhet
    Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom et nett med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet.

  • Verdiskaping
    Statnetts tjenester skal skape verdier for kunder og samfunnet.

  • Klima
    Statnett skal legge til rette for realisering av Norges klimamål.

For ytterligere beskrivelse av Statnetts målsettinger, se separat kapittel om strategi i årsrapporten.

3. Selskapskapital og utbytte

I ekstraordinært foretaksmøte 17. desember 2013 ble det besluttet å tilføre Statnett 3,25 milliarder kroner i egenkapital. Foretaket har etter dette en egenkapital som er hensiktsmessig og tilpasset foretakets virksomhet og risikoprofil.

Eiers utbyttepolitikk fastsettes i Statsbudsjettet. I Prp. St 1 (2011-2012), har regjeringen fastsatt en langsiktig utbyttepolitikk på 50 prosent av definert utbyttegrunnlag. I forbindelse med Statnetts søknad om ny egenkapital søkte Statnett om at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2013, og endret utbyttepolitikk fra 50 % til 25 % utbytteandel for regnskapsårene 2014, 2015 og 2016. Utbyttegrunnlag er definert som konsernets årsresultat etter skatt, justert for årets endringer i saldo for mer-/mindreinntekt etter skatt.

Beslutning om kapitalforhøyelse kan kun gjøres av foretaksmøtet.

4. Likebehandling av eiere og transaksjoner med nærstående

Statnett SF eies 100 prosent av Staten ved OED. Foretaket har derfor ikke egne retningslinjer rundt likebehandling av ulike eiere.

Statnett benytter verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tredjeparter når vesentlige transaksjoner skjer mellom foretaket og nærstående parter, slik dette fremgår av lovgivningen.

Statnetts etiske retningslinjer setter krav til at ansatte melder ifra dersom det kan være spørsmål om deres habilitet. Etikkombudet er etablert som varslingskanal.

5. Fri omsettelighet

Statnett er et statsforetak uten omsettelige eierandeler.

6. Foretaksmøtet

OED utøver som eneste eier den øverste myndighet i foretaket gjennom foretaksmøtet.

På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd, fastsetting av konsernresultatregnskapet og konsernbalanse. I tillegg behandles andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet, herunder valg av styre og fastsettelse av godtgjørelse for medlemmer av styre og styreutvalg. Styret og revisor deltar i foretaksmøtet.

OEDs myndighet i foretaket kan ikke utøves utenom foretaksmøtet. Foretaksmøtet vedtar Statnetts vedtekter, herunder Statnetts formål som setter rammer for virksomheten Statnett kan drive. Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

7. Valgkomité

Statnett har ingen valgkomité. OED utpeker foretakets styremedlemmer i foretaksmøtet.

7dbee560fc9602603cb995a5e607de51

Figur: Oversikt over styringsstrukturen i Statnett ved utgangen av 2014. Formelle rapporteringslinjer illustreres av heltrukne linjer.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Statnett har ikke bedriftsforsamling. Foretakets styre skal i henhold til vedtektene bestå av syv til ni medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer, for disse velges av og blant de ansatte i foretaket etter de regler som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter. I henhold til statsforetaksloven § 21 blir styremedlemmer valgt for perioder av inntil to år, men blir stående til nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt.

For informasjon om hvert enkelt styremedlem, se egen omtale i årsrapporten.

Konsernsjef kan etter statsforetaksloven ikke være medlem av styret. Med unntak av ansattes representanter er styremedlemmene uavhengig av virksomheten og eier.

Styret hadde et oppmøte på 99,28 prosent i 2014. Tabellen under viser det enkelte styremedlems oppmøte i styremøter samt underutvalg.

 Styret (10 møter)Revisjonsutvalget (9 møter)Prosjektutvalget (9 møter)Kompensasjonsutvalget (2 møter)
Kolbjørn Almlid10   
Per Hjorth109  
Maria Sandsmark109  
Egil Gjesteland10 9 
Kirsten Indgjerd Værdal10  2
Synne Larsen Homble9   
Trine Pande-Rolfsen (tiltrådte juni 2014)5   
Steinar Jøråndstad99  
Pål Erland Opgård9 92
Kjerstin Bakke (fratrådte juni 2014)5   
Karianne Burhol (vara for Pål E. Opgård)1   

9. Styrets arbeid

Styret har ansvaret for forsvarlig ledelse, styring og kontroll av Statnett. Styret etablerer årlige planer for sitt arbeide i tråd med Statnetts årshjul. Styreinstrukser avklarer rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret, konsernsjef og internrevisor og bidrar til å ivareta styrets uavhengighet i sitt virke. Styret beslutter instruks for konsernsjef, godkjenner Statnetts strategi og påser at Statnett er hensiktsmessig organisert. Styret vedtar budsjetter, påser at Statnett har et tilfredsstillende internt kontrollmiljø, har betryggende formuesforvaltning og et godt arbeidsmiljø. Statnetts etiske retningslinjer pålegger styremedlemmer på eget initiativ å varsle om forhold som kan påvirke deres habilitet. Styret gjennomfører årlig evaluering av sitt arbeid og kompetanse med hensikt å sikre god kvalitet i styrearbeidet.

Revisjonsutvalg

Styret har gjennom instruks opprettet et revisjonsutvalg som et saksforberedende organ til styret. Revisjonsutvalget forbereder styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, vurderer Statnetts rammer for risikostyring og overvåker internkontrollrammeverket, inkludert foretakets internrevisjon. Videre har revisjonsutvalget løpende kontakt med foretakets valgte eksternrevisor om revisjon av foretaket og overvåker revisors uavhengighet i henhold til kraven i revisorloven.

Kompensasjonsutvalg

Styret har gjennom instruks etablert et kompensasjonsutvalg som bistår styret i arbeidet med å fastsette konsernsjefens ansettelsesvilkår og hovedprinsipper, samt rammer for avlønning av Statnetts konsernledelse. I samsvar med vedtektenes § 8 utarbeider styret en erklæring om lederlønninger i samsvar med allmennaksjelovens regler, regnskapsloven og retningslinjer for statlig eierskap. Se også note 19 i årsregnskapet.

Prosjektutvalg

Styret har etablert et prosjektutvalg som et saksforberedende organ for styret i oppfølgingen av Statnetts utbyggingsprosjekter som behøver styregodkjennelse. Prosjektutvalgets rolle er å ivareta god eierstyring og utvalget følger opp alle styregodkjente prosjekter fra og med investeringsbeslutning (BP2) i Statnetts prosjektmodell. Prosjektutvalget legger frem sine vurderinger for styret, men treffer ikke beslutninger på vegne av styret. Utvalget foretar årlig en gjennomgang av arbeide i utvalget og kan eventuelt fremlegge forslag om oppdatering av utvalgets mandat.

10. Risikostyring og internkontroll

Statnett har en systematisk gjennomgang av risiko i virksomheten og styret mottar kvartalsvis risikorapport. Alle styregodkjente utbyggingsprosjekter rapporteres til styret, og inkluderer oppdatert risikobilde per prosjekt. For ytterligere beskrivelse av Statnetts rammeverk for risikostyring, samt konkrete risikoer, se separat beretning om risiko i årsrapporten.

Statnetts etiske retningslinjer og verdigrunnlag danner sammen med foretakets organisering, virksomhetsstyring og rapporteringslinjer grunnlaget for et godt internt kontrollmiljø. Internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen og er basert på prinsippet om 3 forsvarslinjer (leder, policyansvarlig/stab og internrevisor). Som en del av oppfølgingen gjennomføres kvartalsvis ledelsesrapportering som blant annet inkluderer gjennomgang av HMS-resultater og finansielle nøkkeltall. For å styrke arbeidet med internkontroll er ansvar tydeliggjort i organisasjonen og det er igangsatt et prosjekt for å beskrive og forbedre de kritiske arbeidsprosessene. Styret gjennomfører en årlig gjennomgang og vurdering av foretakets internkontroll.

Statnett offentliggjør kvartalsvis finansielle rapporter. Ekstern og intern rapportering behandles i konsernledelse, revisjonsutvalg og styret.

Internkontroll og finansiell rapportering

Det er utarbeidet en egen policy for regnskap og finansiell rapportering. Det er etablert en oversikt over kontrollaktiviteter som gjennomføres for å sikre korrekt regnskapsrapportering, og ved behov gjennomføres risikovurderinger av de viktigste prosessene. Revisjonsutvalg, internrevisor og styret overvåker foretakets systemer for internkontroll.

Etiske retningslinjer

Statnetts etiske retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre god forretningsetikk i alle aspekter av foretakets aktiviteter. De inneholder konkrete og praktiske regler, og setter standarder for hvordan den enkelte ansatte skal agere. Statnett har oppnevnt et etikkombud som ivaretar arbeidsmiljølovens krav om tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold. Overtredelse av etiske retningslinjer kan resultere i sanksjoner, avhengig av bruddets art og omfang. Etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer, ledere, ansatte, innleid personell og andre som handler på vegne av Statnett.

Etiske retningslinjer for leverandører

Statnett legger stor vekt på at leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller foretakets etiske retningslinjer for leverandører. Forpliktelse til å etterleve disse etiske kravene avtalefestes i kontraktene med leverandører. Det følges opp med inspeksjoner og revisjoner at kravene etterleves under gjennomføring av kontraktene. De etiske retningslinjene for ansatte og leverandører er i sin helhet tilgjengelige på Statnetts hjemmesider.

11. Godtgjørelse til styret

Detaljert oversikt over godtgjørelse til Styret finnes i note 19 i årsregnskapet.

Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til resultat, opsjonsprogram eller lignende.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Statnett følger de retningslinjer som gjelder for lederlønninger i statlig eid virksomhet. I samsvar med vedtektenes § 8 utarbeider styret en erklæring om lederlønninger i samsvar med allmennaksjelovens regler, regnskapsloven og retningslinjer for statlig eierskap.

Detaljert oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte finnes i note 19 i årsregnskapet.

13. Informasjon og kommunikasjon

Åpenhet
Statnett er underlagt offentleglova (med noen særskilte begrensninger), regler om informasjon til kraftmarkedet og sikkerhets- og beredskapslovgivningen. Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering. Statnett distribuerer finansiell og operasjonell informasjon i samsvar med lovgivningen og praktiserer både meroffentlighet og åpenhet. Finansiell og operasjonell informasjon, samt foretakets finansielle kalender, gjøres tilgjengelig på Statnetts hjemmesider.

Eiermøtet

I tillegg til dialogen med eierne i foretaksmøtet legger eier til rette for at styret kan kommunisere med eier også utenfor foretaksmøtet. Eiermøtet er opprettet som et uformelt forum hvor styret og eier kan utveksle meninger og diskutere saker av stor økonomisk eller strategisk betydning for Statnett. De synspunkter eier gir uttrykk for i eiermøtet er innspill til Statnetts administrasjon og styre. Saker som krever tilslutning fra eier må tas opp på foretaksmøtet.

14. Selskapsovertakelse

Statnett SF er et statsforetak. Salg av eierandeler vil innebære omdanning av selskapsform som krever lovendring gjennom samtykke fra Stortinget.

15. Revisor

Eksternrevisor er valgt av foretaksmøtet og er uavhengig i forhold til Statnett. Ernst & Young AS har vært foretakets eksterne revisor i 2014. Revisor fremlegger for revisjonsutvalget en årlig plan for arbeidet. Revisor møter i revisjonsutvalget når relevante saker er til behandling. Revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor har et årlig møte med styret uten at ledelsen er til stede. Revisjonsutvalget vurderer og gir sin innstilling til valg av ekstern revisor og har ansvar for å overvåke revisors uavhengighet. Som en viktig del av arbeidet med å sikre revisors uavhengighet har styret fastsatt retningslinjer for foretakets adgang til å benytte ekstern revisor til andre tjenester enn revisjon. Revisor går hvert år gjennom selskapets interne kontroll med revisjonsutvalget. Opplysninger om revisors honorar fordelt på revisjon og andre tjenester finnes i note 23 i årsregnskapet.