Meny
Årsrapport 2014

Finansielle rammebetingelser

Statnetts inntekter

Statnetts rapporterte inntekter i finansregnskapet består av fastsatt nettleie fra kundene i sentralnettet og flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår som følge av at det overføres kraft fra områder med lav kraftpris til områder med høy kraftpris i Norden og mellom Norge og Nederland. Nettleien (tariffen) fastsettes i forkant av hvert kalenderår.

Inntektene reguleres og kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og det fastsettes årlig en tillatt inntekt. Tillatt inntekt skal dekke kostnadene knyttet til å utvikle nettet og holde det ved like, samt gi en rimelig avkastning på investeringene i nettet. Forutsetningen er at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles effektivt.

Dersom det oppstår et avvik mellom de faktiske inntekter og tillatt inntekt oppstår en mer- eller mindreinntekt. I henhold til forskrifter fra NVE skal mer-/mindreinntekten utjevne seg over tid ved justering av fremtidig nettleie. Mer-/mindreinntekt representerer derfor midlertidige størrelser i Statnetts regnskaper.

For å få en bedre forståelse for Statnetts underliggende resultat, presenteres en del nøkkeltall korrigert for mer-/mindreinntekt.

Utvikling inntekter og resultat

Statnett har siden 2009 hatt betydelige mer-/mindreinntekter. Dette har gitt store svingninger i Statnetts regnskapsførte driftsinntekter og driftsresultat. Inntekter og resultat justert for mer-/mindreinntekt viser at underliggende virksomhet er langt mer stabil enn regnskapstall inkludert mer-/mindreinntekt viser. Økningen i underliggende inntekter og resultat fra 2013 skyldes i hovedsak endret modell for beregning av NVE-renten som gir økt avkastning på nettkapital. I tillegg har inntekter og resultat økt i 2013 og 2014 på bakgrunn av økt nettkapital som følge av høye investeringer og flere idriftsatte anlegg i disse årene.

Driftsresultat (EBIT) justert for mer-/mindreinntekt

95b14bd373de1778658c7034f0bb5987

Utvikling mer-/mindreinntekt

Statnett fikk i 2014 en mindreinntekt. Dette skyldes planlagt reduksjon i akkumulert merinntekt ved nedjustering av tariffer, samtidig som flaskehalsinntektene ble noe lavere enn estimert. Ved utgangen av 2014 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 790 millioner kroner.

Statnetts mer-/mindreinntekt over tid

3234acfdff3f0b6f400a16ec12b6068c

2010: Nettleien i 2010 ble økt for å dekke mindreinntekten fra 2009, som hadde oppstått på bakgrunn av lave flaskehalsinntekter som følge av skade på NorNed kabelen. I 2010 ble flaskehalsinntektene høyere enn forutsatt i et normalår. Samlet sett førte dette til merinntekt på 2 187 millioner kroner.

2011: På grunnlag av en akkumulert merinntekt ved utgangen av 2010 på 1 554 millioner kroner, ble det fastsatt noe lavere tariff for 2011. Flaskehalsinntektene ble imidlertid også i 2011 høyere enn forventet, og merinntekten ble på 1 064 millioner kroner. Ved utgangen av 2011 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 617 millioner kroner.

2012: På bakgrunn av akkumulert merinntekt ble tariffen redusert ytterligere i 2012. Med høyere flaskehalsinntekter enn forutsatt, fikk Statnett en merinntekt på 838 millioner kroner i 2012. Ved utgangen av 2012 var akkumulert merinntekt inkludert renter 3 455 millioner kroner.

2013: Det ble for 2013 fastsatt vesentlig lavere tariffer for å redusere akkumulert merinntekt. Dette, i tillegg til lavere flaskehalsinntekter enn forutsatt og en endring knyttet til nullstilling av estimatavvik på pensjoner per 1.1.2013, bidro til en mindreinntekt på 1 042 millioner kroner i 2013. Ved utgangen av 2013 var akkumulert merinntekt inkludert renter 2 413 millioner kroner.

2014: For å redusere den akkumulerte merinntekten ytterligere, ble tariffen for 2014 også holdt på et lavt nivå. Flaskehalsinntektene ble noe lavere enn forutsatt og bidro til reduksjon av den akkumulerte merinntekten, Statnett fikk en mindreinntekt på 623 millioner kroner i 2014. Ved utgangen av 2014 var akkumulert merinntekt inkludert renter 1 790 millioner kroner.

Tilbakebetaling av merinntekt

Statnett har utformet en prisstrategi som legger føringer for fastsettelse av den årlige sentralnettstariffen. I tråd med retningslinjer fra NVE legger Statnett vekt på hensynet til jevne og forutsigbare tariffer over tid. Som et resultat vil tilbakebetaling av merinntekt fordele seg over flere år.

Investeringsnivået påvirker inntektene og balansen

Ferdigstilte investeringer inngår som en del av grunnlaget for Statnetts regulerte inntekter, mens anlegg under utførelse ikke inngår. Investeringene har vist en jevn økning siden 2009, og i 2013 ble investeringer doblet i forhold til året før. Investeringene i 2014 var på nivå med året før, og bekrefter at Statnett har nådd et nytt investeringsnivå, som er nødvendig får å realisere foretakets utbyggingsplaner. Noe av økningen i investeringer ligger fortsatt bokført som anlegg under utførelse da det er prosjekter under bygging, og vil størrelsesmessig variere over tid. Netto rentebærende gjeld har økt i takt med investeringsnivået.

Statnetts egenkapital rapportert i finansregnskapet inkluderer akkumulert mer-/mindreinntekt. For å se Statnetts reelle egenkapital justeres egenkapitalen for akkumulert mer-/mindreinntekt etter skatt. Ettersom investeringene har økt de senere årene, har den justerte egenkapitalandelen blitt redusert. I desember 2013 ble det besluttet å øke Statnetts egenkapital med 3 250 millioner kroner, og i januar 2014 ble Statnett tilført den nye egenkapitalen. Egenkapitalandel justert for akkumulert mer-/mindreinntekt etter skatt er 28 prosent ved utgangen av 2014.

Utvikling i egenkapitalandel

7c9f6639ea2f58ca026c431464432aec