Meny
Årsrapport 2014

Balanse

 Morselskap  Konsern 
31.12.1331.12.14(Beløp i mill. kr)Note31.12.1431.12.13
      
  EIENDELER   
  Anleggsmidler   
--Goodwill 5353
157218Andre immaterielle eiendeler8227170
21 17627 130Varige driftsmidler827 51521 472
6 0204 975Anlegg under utførelse95 0476 020
788416Investering i datterselskaper16--
5355Investeringer i tilknyttet selskap168981
1 3013 475Finansielle anleggsmidler11, 12, 13, 143 3401 161
29 49536 269Sum anleggsmidler 36 27128 957
      
  Omløpsmidler   
1 109597Kunde- og andre kortsiktige fordringer11, 12, 13, 144721 080
3 250-Krav på besluttet, ikke registrert innskuddskapital -3 250
311996Markedsbaserte verdipapirer11, 12, 13, 141 345640
8732 858Betalingsmidler113 019970
5 5434 451Sum omløpsmidler 4 8365 940
35 03840 720Sum eiendeler 41 10734 897
      
  EGENKAPITAL OG GJELD   
  Egenkapital   
2 7005 950Innskuddskapital 5 9502 700
3 250-Besluttet, ikke registrert innskuddskapital -3 250
5 8396 240Opptjent annen egenkapital 6 6016 185
--Ikke-kontrollerende interesse 78-
11 78912 190Sum egenkapital 12 62912 135
      
  Langsiktig gjeld   
420563Utsatt skatt15682557
485866Pensjonsforpliktelser7869486
255485Andre forpliktelser 485255
17 44122 134Langsiktig rentebærende gjeld11, 12, 13, 1422 13817 441
18 60124 048Sum langsiktig gjeld 24 17418 739
      
  Kortsiktig gjeld   
3 1602 728Kortsiktig rentebærende gjeld11, 12, 13, 142 5052 468
1 4881 738Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld11, 12, 13, 141 7631 555
-16Betalbar skatt1536-
4 6484 482Sum kortsiktig gjeld 4 3044 023
35 03840 720Sum egenkapital og gjeld 41 10734 897

Oslo, 26. mars 2015
Styret i Statnett SF

  • KolbjornKolbjørn AlmlidStyrets leder
  • PerPer HjorthNestleder
  • MariaMaria SandsmarkStyremedlem
  • EgilEgil GjestelandStyremedlem
  • KirstenKirsten Indgjerd VærdalStyremedlem
  • PaalPål Erland OpgårdStyremedlem
  • SteinarSteinar JøråndstadStyremedlem
  • SynneSynne Larsen HombleStyremedlem
  • TrineTrine Pande-RolfsenStyremedlem
  • AukeAuke LontKonsernsjef