Til utbytte321
Til opptjent annen egenkapital80
Sum disponert401